Vnitřní a vnější periferie v regionálním rozvoji Česka
– od genetické determinace k územní kohezi

TAČR Program Ëta

Projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Éta.

O projektu

Zahájení:  květen 2020
Ukončení: duben 2023

      

Název projektu:  „Vnitřní a vnější periferie v regionálním rozvoji Česka – od genetické determinace k územní kohezi“

Název projektu v angličtině: „Internal and external peripheries in the regional development of the Czech Republic – from genetic determination to territorial cohesion“

Číslo projektu: TL03000527

Cíl projektu:

Peripherals, determined by the marginal position compared to the cores of settlement, are usually characterized by population decline, insufficient infrastructure, and low economic performance. Territories adjacent to the border of the regional (internal) or state (external dimension) of Czechia thus require special attention of local self-government (regions) and state administration. This issue is accentuated through programs of cross-border cooperation of the EU. The project solves the definition of both types of peripherals, the analysis of the socio-economic situation incl. approach of individual regions to the closure of regional development. The research will result in the formulation of measures and recommendations in the sense of strengthening the territorial cohesion of Czechia.

Periferie se ocitají na okraji zájmu se všemi negativními důsledky narušujícími územní propojenost Česka na straně jedné, regionální dimenzi evropské integrace na straně druhé. Periferie, determinované okrajovou polohou oproti jádrům osídlení, se vyznačují zpravidla úbytkem obyvatelstva, nedostatečnou infrastrukturou a nízkou ekonomickou výkonností. Území přiléhající k hranici krajské (vnitřní) či státní (vnější dimenze) Česka tak vyžadují zvláštní pozornost územní samosprávy (krajů) i státní správy.

V projektu bylo řešeno vymezení obou typů periferií, přičemž byla provedena podrobná analýza socioekonomické situace, bylo zpracováno více než 60 map ČR (na úrovni obcí), proběhly řízené rozhovory se starosty obcí v periferních územích. Rovněž jsme se zabývali některými právními aspekty. Vyústění výzkumu spočívalo ve formulaci opatření a doporučení ve smyslu posílení územní koheze Česka. Projekt sledoval nutnost koordinace socioekonomických aktivit přes hranice krajů, neboť většina regionálních procesů je právě v rámci krajů víceméně uzavřena. Okrajová území krajů tedy jsou hendikepována, neboť sem často rozvojové impulzy nedocházejí či jen slabě (později). Proto je nezbytné, aby zdejší aktéři (kraje, obce) věnovali pozornost negativním aspektům podmíněným geografickou polohou při krajské hranici s cílem posílení teritoriální soudržnosti.

Při řešení projektu došlo k propojení metodologických postupů několika vědních disciplín, a to regionalistiky, regionálního rozvoje, ekonomické a sociální geografie, životního prostředí, sociologie, práva a politologie. Přínosem je komplexní a multidisciplinární přístup při socioekonomické analýze vnitřních a vnějších periferií, jejich hranic, analýze rozvojových dokumentů a doporučeních pro řešení rozvojových problémů vnitřních a vnějších periferií. V zásadě jde o využití potenciálu základního výzkumu, již dříve uvedených vědních disciplín k aplikacím pro formulování souboru návrhů, opatření a doporučení, která by stimulovala mezikrajskou spolupráci a posilovala územní kohezi vnitřních i vnějších periferií.

Další informace:

https://www.vsfs.cz/?id=3184-zakladni-informace

https://www.euroregion-pomoravi.cz/blog/vnitrni-a-vnejsi-periferie-v-regionalnim-rozvoji-cr

Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

prof. RNDr. René Wokoun, CSc.
řešitel: prof. RNDr. René Wokoun, CSc.
rene@wokoun.cz

Ve vědecké, odborné a vzdělávací činnosti se orientuje na výzkum pro potřeby regionů, témata z regionálního rozvoje, regionální politiky, zejména evropských fondů, tvorby a evaluace strategických a programových dokumentů na evropské, národní, regionální a lokální úrovni, ekonomickou geografii a regionální ekonomiku a rovněž územní veřejnou správu. Publikoval téměř 280 vědeckých a odborných prací. Napsal nebo se autorsky podílel na 45 knižních publikacích. Od roku 1990 byl ve výzkumu několikrát zodpovědným řešitelem dílčích úkolů i celých grantů a projektů (GAČR, TAČR, mezinárodní projekty, aplikovaný výzkum pro ministerstva a krajské orgány). Má dlouholeté manažerské zkušenosti s řízením vědeckovýzkumných a aplikačních týmů, má bohaté zkušenosti s jednáním na úrovni ústředních správních orgánů, které získal při řízení odborných a aplikačních prací například na národním rozvojovém plánu, ex-ante evaluacích a projektech a grantech GA ČR a TA ČR.

V roce 1996 byl garantem mezinárodního projektu „Study for the Support of Regional and Municipal Policy“ a v roce 1997 garantem mezinárodního projektu Phare „Study on Regional Data Statistics“. Od roku 2002 do roku 2003 zpracoval expertní studii pro Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) „Czech National Territorial Review“, v níž se zabýval regionálními disparitami na území České republiky. Od roku 2002 je expertem OECD a v roce 2002 obdržel od CaSA Council of Europe, písemné poděkování. V roce 2007 obdržel od OECD, LEED Centre for Local Development, ocenění za spolupráci na výzkumných studiích. V letech 2014-2016 byl řešitelem projektu „Support to the Local Self-Government Reform Process in Georgia“ (Czech Development Agency).

Od roku 1999 do roku 2006 vedl odborné týmy pro zpracování Národního rozvojového plánu České republiky, Národního strategického referenčního rámce a řady dalších úkolů včetně analýz pro Strategii regionálního rozvoje ČR. V dalších letech až do současnosti pracoval na přípravě strategických dokumentů rozvoje ČR, připravoval odbornou náplň operačních programů nebo vedl týmy pro zpracování ex-ante hodnocení operačních programů. Například v letech 1999 až 2001 vedl mezinárodní tým pro zpracování „Národního rozvojového plánu České republiky“ (Celkově řízení cca 350 expertů a pracovníků ministerstev, z toho 20 zahraničních expertů). A následně vedl tým pro úkol „Transformace národního rozvojového plánu ČR z programového dokumentu do operační úrovně“ (2000-2001). V letech 2005–2006 vedl tým pro zpracování „Národního rozvojového plánu ČR na období 2007–2013“ (Celkově řízení cca 400 expertů a pracovníků ministerstev, z toho 15 zahraničních expertů). Na tento úkol navázalo v roce 2006 řízení úkolu: Analytické práce, syntéza a dílčí návrhy pro zpracování NSRR ČR 2007–2013.

Od roku 1990 vedl několik projektů zaměřených na regionální a municipální rozvoj konkrétních regionů a měst, např. okresů Blansko, Hodonín, Rokycany, Kutná Hora, mikroregionů – Frýdlantsko a sdružení Růže, měst – Brno, Kutná Hora, Rokycany, Beroun, obcí ve Středočeském kraji, strategii rozvoje Olomouckého kraje a strategii rozvoje Jihočeského kraje.

V roce 1994 pro tehdejší Ministerstvo hospodářství ČR zpracoval výzkumnou studii „Praktické zhodnocení programů regionálního rozvoje v České republice“, v roce 1997 pro MMR analyticko-strategickou studii „Zhodnocení materiálů a doporučení kroků vztahujících se k přípravě na budoucí členství ČR v EU z pozice regionální politiky“ a na počátku roku 1998 dokončil výzkumnou studii pro MMR „Věcné podklady pro informační (komunikační) strategii pro oblast koheze – regionální politiky“.

Pro MMR v letech 2000-2001 vedl tým pro zpracování „Sektorového operačního programu Cestovní ruch a lázeňství“. V roce 2002 řídil dva týmy pro zpracování ex-ante evaluace, a to jednak „Společného regionálního operačního programu“ a „Sektorového operačního programu Průmysl a podnikání“. V obou případech byly členy mezinárodních týmů instituce a experti z Německa a Velké Británie. Dále vedl tým pro evaluaci 1.fáze implementace OPPP. Zároveň vedl tým pro modelové hodnocení průmyslové zóny z hlediska její proveditelnosti. V roce 2003 vedl tři týmy pro ex-ante evaluace, a sice „Programového komplementu SROP“, programových dokumentů Iniciativ Společenství Equal a Interreg IIIA. V roce 2004 vedl tým pro zpracování předběžného hodnocení Programového doplňku Operačního programu Průmysl a podnikání. Rovněž vedl dva týmy pro ex-ante evaluace operačních programů „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, „Výzkum a vývoj pro inovace“.

Byl spoluřešitel grantu GA ČR v letech 1993-1995 „Ekonomické, sociální a geografické determinanty procesu formování pracovních trhů v pohraničních regionech České republiky.  V letech 1996-1998 byl řešitelem grantu GA ČR „Analýza ekonomické a sociální úrovně regionů ČR“. Od roku 2003 do roku 2005 byl řešitelem grantu GA ČR „Nástroje regionální politiky Evropské unie a jejich aplikace v České republice“. Od roku 2009 do 2011 byl zodpovědným řešitelem projektu GA ČR „Konkurenceschopnost regionů v rámci České republiky a Evropské unie“.

V letech 2004-2005 vedl tým pro zpracování koncepčního úkolu (analytické části) pro MMR „Strategie regionálního rozvoje České republiky“. V období 2004-2006 byl garantem rezortních výzkumných úkolů MMR ČR „Management regionálního rozvoje na úrovni krajů a pověřených obecních úřadů“ a „Dopravní obslužnost a technologie ve vztahu k regionálnímu rozvoji“. V letech 2005 až 2006 pak ještě výzkumných úkolů MMR ČR „Metody regionálního rozvoje pro potřeby strategického rozvoje regionů“ a „Důsledky regionálního a lokálního (prostorového) uspořádání ekonomiky v ČR a komparace s vybranými státy OECD“. V letech 2007 až 2009 byl pro ministerstvo financí členem zpracovatelského týmu úkolu „Analýza financování výkonu státní správy a samosprávy územních samosprávných celků“. Pro ministerstvo průmyslu a obchodu byl řešitelem úkolů „Nástroje pro ovlivnění lokalizace přímých zahraničních investic“ a „Faktory ovlivňující investiční atraktivnost regionů“ (2008 až 2009).  Rovněž byl vedoucím řešitelského týmu pro dva na sebe navazující výzkumné úkoly Ministerstva průmyslu a obchodu ČR: „Zhodnocení podpory průmyslových zón 2004-2008“ (2009-2010) a „Analýza efektivity podpory průmyslových zón“ (2010).

V letech 2010-2011 byl spoluřešitelem grantu „Optimalizace systému investičních pobídek pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR a jejích regionů“. A následně v letech 2012 až 2013 řešitelem grantu „Využití systému Regional Sources Assessment (RSA) v procesu územního a strategického plánování regionů a municipalit“ a projektu „Optimalizace systému investičních pobídek pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR a jejích regionů“.

Byl řešitelem úkolu pro MMR „Analýza a zhodnocení problematiky vztahů měst a venkova v návaznosti na implementaci Prvního akčního plánu pro implementaci Územní agendy EU“ (2008-2009). V letech 2011-2013 vedl řešitelský tým pro MMR úkolu smluvního výzkumu: „Zhodnocení vlivu kohezní politiky EU v podmínkách ČR na regionální rozvoj v ČR a vyhodnocení naplnění cílů Strategie regionálního rozvoje“. V roce 2012 vedl pro MMR tým pro řešení smluvního výzkumu „Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+. Analýza územní dimenze dopravy, její vliv na sociální a ekonomický rozvoj regionů a doporučení pro období 2014+“. Rovněž byl v letech 2015-2016 řešitelem úkolu pro ministerstvo vnitra „Analýza možných řešení administrativního členění státu. V roce 2015 vedl dva úkoly aplikovaného výzkumu pro MPO, a to „Výběrová kritéria programu Technologie“ a „Vstupní studie aspektů regionální dimenze při implementaci finančních nástrojů EU v České republice“.

Dále byl spoluřešitelem projektů GA ČR „Theoretical and Methodological Perspectives of the territorial cohesion assessment in the EU´s Neoproductivist Rural Development Policy“ (2017-2018) a „Rural Resilience and trends in urban-rural digital divide (2020-2022)“.
Za více než 40 let působení na vysokých školách v ČR a v zahraničí vedl několik stovek úspěšně obhájených diplomových i bakalářských prací, několik rigorózních prací (RNDr.) a více než 30 doktorských prací (Ph.D.). Ve výuce se zaměřuje na socioekonomickou a správní geografii, regionální rozvoj a regionální politiku, regionální ekonomiku, regionální struktury a rozvoj ČR.
V minulosti vedl katedru veřejné správy a regionálního rozvoje na Národohospodářské fakultě VŠE, byl ředitelem Ústavu veřejné správy a regionálního rozvoje FAME UTB a v současnosti je ředitelem Střediska regionálních a správních věd NF VŠE. Byl členem vědeckých či akademických rad Univerzity J. E. Purkyně, Jihočeské univerzity, Vysoké školy regionálního rozvoje, VŠRR a BI – Ambis, Fakulty managementu a ekonomiky UTB, Fakulty sociálně ekonomické UJEP, Fakulty umění a designu UJEP a Národohospodářské fakulty VŠE. V současnosti je členem vědecké rady Vysoké školy finanční a správní. Od roku 2021 je vedoucím katedry regionálního rozvoje na Fakultě právních a správních studií VŠFS.

Působil v akademických funkcích a orgánech: např. byl člen sněmu Rady Vysokých škol a předsednictva RVŠ po tři funkční období, členem Dozorčí rady Fondu rozvoje vysokých škol, rektorem Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (2011-2015) a rektorem Vysoké školy regionálního rozvoje v Praze (2015-2017).

více...

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita

doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
další řešitel: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
jerabek@sci.muni.cz

Sociální geograf dlouhodobě působící v akademické sféře. Od poloviny 90. let 20. století se věnuje problematice pohraničí – v Sociologickém ústavu Akademie věd ČR a na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (česko-německého/saského), od roku 2011 na Masarykově univerzitě v Brně a následně také na Vysoké škole polytechnické Jihlava (česko-rakouského a česko-slovenského). Řešitel řady projektů základního i aplikovaného výzkumu (GAČR, TAČR, Interreg, Aktion AT-CZ, V4), spolu/autor příp. editor několika odborných publikací vydaných v češtině, němčině a angličtině.

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni

doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil Ph.D.
další řešitel: doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil Ph.D.
dokoupil@kge.zcu.cz

Ekonomický geograf dlouhodobě působící v akademické sféře. Od poloviny 90. let 20. století se věnuje problematice pohraničí – na Katedře geografie Fakulty pedagogické ZČU v Plzni, od roku 2012 na Katedře geografie a ve Středisku pro výzkum regionálního rozvoje Fakulty ekonomické ZČU v Plzni (česko-německé/bavorské pohraničí). Řešitel či spoluřešitel řady projektů základního i aplikovaného výzkumu (TAČR, Interreg, GAČR, GAAV), koordinátor/spolupracovník několika mezinárodních vědeckých spolků, spolu/autor příp. editor několika odborných publikací vydaných v češtině, němčině a angličtině.

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci

doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba Ph.D.
další řešitel: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba Ph.D.
zdenek.szczyrba@upol.cz

Docent na katedře geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Doktorské studium ukončil v roce 2000 na Masarykově univerzitě v Brně. Habilitoval se v roce 2007. Jeho vědecko-pedagogická činnost je spjata s Univerzitou Palackého v Olomouc – od roku 1995. V současné době je zde garantem studijních programů Geografie (bakalářský) a Geografie a regionální rozvoj (navazující magisterský). Dlouhodobě se věnuje geografii služeb, kromě toho přednášel předměty spojené s geografií průmyslu nebo regionálně geografickými důsledky transformace české ekonomiky po roce 1989. V dosavadní kariéře se podílel na řešení řady projektů GAČR, TAČR, Interreg Česká republika – Polsko, MV, MMR ad. V jeho široké publikační činnosti najdeme mj. práce věnující česko-polskému pohraničí.

Členové řešitelského týmu:

 Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

JUDr. Petr Čechák, Ph.D.
JUDr. Petr Čechák, Ph.D. 
petr.cechak@mail.vsfs.cz

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a v současnosti působí na Katedře regionálního rozvoje a veřejné správy Vysoké školy finanční a správní. V rámci řešení projektu se věnoval analýze platné právní úpravy, jež má vliv na stávající situaci v periferních oblastech České republiky, a formulování návrhů změny této právní úpravy a rovněž i návrhů koncepčních změn, jež by měly vést ke zlepšení situace v periferních oblastech. V rámci projektu se dále zabýval rovněž problematikou dopravní obslužnosti, mezikrajské spolupráce. V minulosti publikoval texty rovněž k vývoji právní úpravy problematiky regionálního rozvoje a významu institucionálního uspořádání pro výkon veřejné správy v České republice.

Ing. Nikola Krejčová, Ph.D.
Ing. Nikola Krejčová, Ph.D.
krejcovan@gmail.com

Je odbornicí na problematiku regionální ekonomiky a regionálního rozvoje. Dlouhodobě působí v oblasti základního i aplikačního výzkumu a jako vysokoškolská pedagožka. Jejími hlavními tématy jsou formování a rozvoj lokálních a regionálních trhů, regionální konkurenceschopnost, investiční atraktivnost, strategický rozvoj územních celků a další související témata. Spolupracuje s českými i evropskými institucemi, je vyhledávanou konzultantkou zástupců samospráv, orgánů státní správy a dalších institucí. Spolupracovala s OECD, DG Regio EK, s předsedou Výboru pro právní́ záležitosti při Evropském parlamentu, Institutem pro křesťansko-demokratickou politiku, Národní rozpočtovou radou apod. Je členkou Regional Studies Association. V současné době působí na Vysoké škole ekonomické jako odborná asistentka na Katedře Ekonomie a dále jako zástupkyně ředitele Střediska regionálních a správních věd při Národohospodářské fakultě.

doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
9122@mail.vsfs.cz


Je absolvent Právnické fakulty UK, habilitoval se v roce 1995  na Právnické fakultě MU Brno. V letech  1972-1994 působil na Právnické fakultě univerzity v Brně postupně jako asistent, odborný asistent a jako docent. V roce 1992 byl jmenován soudcem Ústavního soudu ČSFR, kde působil až do zániku federace. V současnosti přednáší na Vysoké škole finanční a správní Praha a FSE UJEP Ústí nad Labem. Specializuje se na problematiku správního práva se zaměřením na správní právo trestní, ochranu osobních údajů a e-government. Je místopředsedou komise Legislativní rady vlády pro správní právo č. 2, členem, resp. předsedou rozkladové komise Českého telekomunikačního úřadu, Národního bezpečnostního úřadu, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu. Je členem zkušební komise České advokátní komory a redakční rady Bulletinu advokacie a členem komisí pro doktorské a doktorandské studium na Právnické fakultě UK Praha a MU Brno. Samostatně i jako člen autorských kolektivů publikoval na 20 monografií a komentářů a přes 200 článků v odborných časopisech domácích i zahraničních.

doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.
doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.
novotny.l@centrum.cz

Zabývá se výzkumem v oblasti hraničních studií (border studies), politické sociologie a evropské integrace. Výzkumné zájmy se zaměřují především na otázky spojené s rozvojem pohraničí, regionálním rozvojem a socioekonomickým rozvojem rurálního prostoru. Dále se zaměřuje na politicko-geografický rozměr regionálního rozvoje a regionální politiky.

Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.
Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.
trhlinova@email.cz

Vysokoškolský pedagog v oboru veřejná správa a regionální rozvoj. Od roku 2000 přednáší veřejné finance, veřejnou politiku a management na Vysoké škole finanční a správní a od roku 2005 management ve veřejné správě pro MBA studenty na Business Institutu. V tomto oboru publikovala několik příspěvků a kapitol do odborných knih a odborné články. Spolupracuje s obcemi a městy na přípravě a realizaci rozvojových strategií a projektů, od roku 2018 je členkou rozvojové komise města Hostivice. V letech 1998 až 1999 realizovala odborné studium na Univerzitě v Grenoblu ve Francii, v letech 2003-2004 absolvovala odbornou stáž na Institutu rozvojových studií v Ženevě, Švýcarsko. V letech 2011-2015 spolupracovala s místní neziskovou organizací na vzdělávacích projektech pro děti a rodiče.

prof. Ing. František Zich, DrSc.
prof. Ing. František Zich, DrSc.
fzich@volny.cz

Je profesorem obecné sociologie a metodologie sociologických výzkumů na Vysoké škole finanční a správní v Praze. Dlouhodobě se zabývá zkoumáním regionálních otázek, sociálními souvislostmi evropeizace a procesy vytváření přeshraničního společenství. Publikoval několik knih a statí zejména z oblasti výzkumu českého pohraničí.

Odborná kniha

Milan Jeřábek, René Wokoun a kol.: Vnitřní a vnější periferie v Česku. Od genetické determinace k územní kohezi

Stáhnout (webová kvalita), 22.5 MB

Stáhnout (tisková kvalita), 97.1 MB

Mapy


Mapa vnitřních periferií

Mapa vnitřních periferií

   9 MB, PDF


Mapa vnějších periferií

Mapa vnějších periferií

   2.1 MB, png

Mapa vnějších periferií – syntéza (podle komplexního ukazatele)

Mapa vnějších periferií

   1.2 MB, png

Putovní výstava

Putovní výstava prezentuje vybrané zásadní poznatky k problematice vnitřních a vnějších periferií Česka získané během projektu.

01_predstaveni

01_predstaveni

02_obyvatelstvo

02_obyvatelstvo

03_ekonomika

03_ekonomika

04_ekonomika-periferie_vnejsi

04_ekonomika-periferie_vnejsi

05_ekonomika-periferie_vnitrni

05_ekonomika-periferie_vnitrni

06_nazory-starostu-vnitrni-1

06_nazory-starostu-vnitrni-1

07_nazory-starostu-vnitrni-2

07_nazory-starostu-vnitrni-2

08_nazory-starostu-vnitrni-3

08_nazory-starostu-vnitrni-3

09_internet

09_internet

10_danova-vyteznost

10_danova-vyteznost

11_mu-beskydy

11_mu-beskydy

12_nazory_starostu-vnejsi-1

12_nazory_starostu-vnejsi-1

13_nazory-starostu-vnejsi-2

13_nazory-starostu-vnejsi-2

14_nazory-vnejsi-3

14_nazory-vnejsi-3

15_osvc

15_osvc

16_sro

16_sro

17_podnikatelska-aktivita-1

17_podnikatelska-aktivita-1

18_podnikatelska-aktivita-2

18_podnikatelska-aktivita-2

19_mu-pomoravi

19_mu-pomoravi

20_mu-karlovarsko

20_mu-karlovarsko

img_5468.jpg img_5469.jpg img_5470.jpg img_5471.jpg img_5472.jpg img_5473.jpg img_5474.jpg img_5475.jpg img_5476.jpg img_5477.jpg img_5478.jpg img_5479.jpg img_5480.jpg img_5481.jpg img_5482.jpg img_5483.jpg img_5484.jpg img_5485.jpg img_5486.jpg img_5487.jpg img_5488.jpg img_5489.jpg img_5490.jpg img_5491.jpg img_5492.jpg img_5493.jpg img_5494.jpg img_5495.jpg img_5497.jpg img_5498.jpg img_5499.jpg img_5500.jpg img_5501.jpg img_5502.jpg img_5503.jpg img_5504.jpg img_5505.jpg img_5506.jpg img_5507.jpg img_5508.jpg img_5509.jpg img_5510.jpg img_5511.jpg img_5512.jpg img_5513.jpg img_5514.jpg img_5515.jpg

 

Metodika k posílení územní koheze při krajských (a státních) hranicích Česka

Stáhnout, 2.5 MB

Bonus

WOKOUN, R., MATES, P. a kol. Vývoj podpory regionálního rozvoje v Československu a v České republice. Praha: Leges, 2021, 219 s. ISBN 978-80-7502-544-9.

Stáhnout, 1.3 MB

Články a další publikace z projektu

 1. Jeřábek, M., Dokoupil, J., Fiedor, D., Krejčová, N., Šimáček, P., Wokoun, R., Zich, F. (2021): Nové vymezení periferií Česka. Geografie, 126, 4, 419–443. https://doi.org/10.37040/geografie2021126040419
  Stáhnout, 23 MB
 2. Wokoun, R., Čechák, P., Mates.: Regional and legal aspects of transport services in the Czech Republic, with special regard to peripheral regions. Ostrava, Proceedings of the 14th International Scientific Conference Public Economics and Administration 2021, s. 455-466, 2021. ISBN: 978-80-248-4580-7
  Stáhnout, 241 kB
 3. Šindelář, M., Jeřábek, M.: Přeshraniční spolupráce s oblastí Weinviertel. Geografické rozhledy 31/5 (2021–2022), s. 38-41. ISSN 1210-3004
  Stáhnout, 3.3 MB
 4. Jeřábek, M. a kol.: Städtepartnerschaften zur Stärkung grenzüberschrtender Regionalenwicklung. Partnerstvím měst k posílení přeshraničního regionálního rozvoje. Krems, 2022. ISBN: 978-3-903150-99-7
  Stáhnout, 11.1 MB
 5. Wokoun, R.: Představení projektu "Vnitřní a vnější periferie v regionálním rozvoji Česka – od genetické determinace k územní kohezi". In: Fiedor, D., Minxová, P., Smolová, I. (eds.): Sborník abstraktů. Česká a slovenská geografie: mezi národní tradicí a mezinárodní relevancí. Olomouc. Strana 168. ISBN 978-80-244-6178-6
 6. Jeřábek, M.: Populační vývoj vnitřních a vnějších periferií Česka. In: Fiedor, D., Minxová, P., Smolová, I. (eds.): Sborník abstraktů. Česká a slovenská geografie: mezi národní tradicí a mezinárodní relevancí. Olomouc. Strana 72. ISBN 978-80-244-6178-6